ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม กลุ่มคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์สุปฏิปันโน


<<< ปฏิญาณศูนย์สุปฏิปันโน >>>
"ข้าพระพุทธเจ้าคณะศูนย์สุปฏิปันโนขอให้สัตย์ปฏิญาณว่า   จักปฏิบัติตนให้อยู่ในระเบียบวินัย และปฏิบัติตามกฏหมายอย่างเคร่งครัด   จักเทิดทูนและรักษาไว้ ซึ่งสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์   จักรู้จักสามัคคี มุ่งบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อสังคมส่วนรวมเป็นสำคัญ   จักเป็นกำลังพลสำรอง ที่พร้อมรับใช้ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และปกป้องแผ่นดินไทยไว้ด้วยชีวิต"